Визначення обдарованості дитини

Проблема дитячої обдарованості є однією з проблем сучасної науки. Існує понад 100 визначень поняття “обдарованості”. Н.С.Лейтес сказав, що “Обдарованість – це здатність до видатних досягнень у будь-якій соціальне значущій сфері людської діяльності”.

Основним принципом роботи загальноосвітньої школи  є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Здійсненню цього принципу сприяє робота практичного психолога і педагога в їх взаємодії.

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає: ряд завдань, а саме: спри­яти розвитку кожної особистості; якомога раніше виявляти обдарування кожної дитини і максимально сприяти їхньому розвиткові.

Основним підходом у пошуку юних обдарувань варто визнати комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, спрямова­них на вирішення цих завдань сім’єю і школою. Важливо використовувати різноманітні методи виявлення інтересів і здібностей дітей і надалі спосте­рігати за їхніми успіхами. В роботі з обдарованими дітьми можна виділити три етапи.

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відмін­ності від батьків і педагогів про високі успіхи в якій-небудь діяльності ди­тини.

Можуть бути використані також результати групових тестувань, соці­ологічних опитувань. Це дозволить окреслити коло дітей для більш погли­блених індивідуальних досліджень.

Другий етап можна назвати діагностичним.

На цьому етапі проводиться індивідуальна оцінка творчого потенціа­лу й особливостей нервово психічного статусу дитини психологами і вчи­телями.

З огляду на результати першого етапу можливе обстеження дітей за допомогою наборів психологічних тестів залежно від переваги того чи ін­шого варіанта потенційних можливостей. Якщо переважатиме інтелектуа­льна сфера, то дитина відрізняється гостротою мислення, допитливістю і легко навчається, виявляючи практичну кмітливість. У цих випадках вико­ристовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовних параметрів у обдарованих дітей.

У дітей, обдарованих у сфері академічних досягнень, найбільш досяг­нутими у своєму розвитку можуть бути окремі здібності: мова і література, математика й природознавство. Тому завдання психолога не тільки визна­чити рівень загального інтелектуального розвитку дитини, а й оцінити тип мислення.

Діти з творчим і продуктивним мисленням відрізняються незалежніс­тю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні ідеї, знахо­дити нестандартне рішення, винахідливістю. Така творча спрямованість обдарованості передбачає оцінку насамперед їхніх творчих здібностей.

Діти, які відрізняються контактністю, значною потребою в спілкуван­ні й лідерстві, ініціативні, мають високі організаторські здібності, серед однолітків і дорослих впевнено почувають себе, їх завжди однолітки оби­рають на головні ролі в іграх і заняттях.

Якщо  ж у дитини переважають художні здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до малювання або музики, психологічне тестування тут повинне бути спрямоване на оцінку ступеня емоційної стійкості і рівня нейротизму, оскільки ці діти часто відрізняються від інших високою вразливі­стю і вимагають індивідуального психологічного підходу з боку педагогів та нерідко психотерапевтичної корекції лікаря-фахівця.

Обдарованість у руховій сфері виявляється у високому ступені психо­моторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, розвиткові рухових навичок.

Багато дітей виявляють високий рівень обдарованості не в одній якій-небудь сфері, а в декількох. Завдання педагогів і психолога – не тільки ви­явити таку поліобдарованість, а й вдосконалювати, розвивати її.

На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль ма­ють виконувати педагоги, завдання яких формування і поглиблення дитя­чих здібностей. Реалізується ця вимога за допомогою широкого спектра педагогічних прийомів і методів.

Обдаровані діти набагато швидше своїх однолітків проходять початко­ві рівні соціальної адаптації; їм властиві слухняність і зразкова поведінка, орієнтована на одержання позитивної оцінки дорослих; у підлітковому віці вони немовби минають фазу дитячого конформізму і чинять опір стандарт­ним правилам, груповим нормам і внутрішньо груповим орієнтаціям на авторитарних лідерів.

      Працюючи з обдарованою дитиною, вчитель розвиває її здібності. Що ж таке здібності? Здібності – це індивідуальні якості особистості, що дають змогу за сприятливих умов більш успішно оволодіти тією чи іншою діяльністю, вирішувати певні завдання. Здібності поділяють на спеціальні та загальні. Спеціальні здібності – це здібності до певних змістів, рівнів і форм  реалізації людської діяльності, а загальні здібності – це здібності до широкого змісту людської діяльності. Щоб визначити загальну обдарованість дитини, вчителі можуть використати спеціальну анкету.

Анкета для вчителів

„Визначення загальної обдарованості дитини”

Чи притаманне дитині:

 • інтерес до розумової діяльності;
 • компетентність, не властива вікові;
 • пошук причин явищ, що спостерігаються;
 • допитливість розуму, прагнення відкривати і досліджувати нове;
 • різнобічні інтереси та потреба у різноманітній інформації;
 • поширені знання;
 • хороша пам’ять;
 • багата фантазія, уява, винахідливість;
 • пристрасть до ігор, що потребують концентрації уваги та мають складні правила;
 • вміння самостійно гратись та працювати;
 • хороше володіння мовними засобами;
 • великий активний словник;
 • терплячість у навчанні та заняттях, що відповідають захопленням дитини;
 • готовність прийняти участь у додаткових заходах, які підвищують інтерес до навчання (конкурси, олімпіади);
 • інтенсивне читання книг, вивчення різноманітних друкованих матеріалів (атласів, словників, енциклопедій);
 • глибокий інтерес до наукової літератури;
 • захопленість, поличні і світоглядні інтереси;
 • колекціонування, проведення інтересів у домашніх умовах;
 • почуття гумору, підвищений інтерес до гумористичних малюнків;
 • підвищене почуття відповідальності, ретельне виконання обов’язків;
 • велика працездатність та прагнення працювати якомога довше;
 • швидке оволодіння матеріалом;
 • розвинене почуття справедливості;
 • швидкість і точність виконання розумових операцій;
 • розвинена координація та широкий діапазон рухів;
 • демонструє здібності у практичному застосуванні;
 • задає багато питань про походження та застосування предметів;
 • виявляє незалежність та оригінальність мислення;
 • легко пристосовується, активно спілкується, виявляє ініціативу.

Щоб розпізнати спеціальні здібності дитини, можна скористатися тестом – анкетою, розробленою спеціалістами в галузі психології Л. де Хааном і Г.Кафом, яка отримала розповсюдження у США.

Тест – анкета

„Про здібності дитини. Як їх упізнати?”

У дитини абсолютно очевидні технічні здібності, якщо вона:

 • цікавиться найрізноманітнішими механізмами та машинами;
 • любить конструювати моделі, прилади, радіоапаратуру;
 • сама докопується до причин зіпсованості і примх механізмів або апаратури, любить загадкові поломки або збої в роботі механізмів;
 • може лагодити пошкоджені прилади і механізми, використовувати старі деталі для створення нових іграшок, доробок, знаходить оригінальні рішення;
 • уміє і любить малювати, „бачить” креслення та ескізи малюнків;
 • цікавиться спеціальною, навіть дорослою технічною літературою.

(6 характерних ознак)

 

Дитина має музичні здібності, якщо вона:

 • любить музику та музичні записи, завжди намагається бути там, де можна послухати музику;
 • якщо співає або грає на музичних інструментах, вкладає у виконання почуття та енергію, а також свій настрій;
 • створює власні мелодії;
 • навчилась або навчається грати на будь-якому музичному інструменті.

(4 характерні ознаки)

 

Артистичний талант у дитини виявляється в тому, що:

 • часто, коли їй не вистачає слів, передає свої почуття мімікою, жестами і рухами;
 • намагається викликати емоційні реакції в інших, коли з захопленнях про щось розповідає;
 • змінює тональність голосу, мимоволі імітуючи людину, про яку розповідає;
 • з великим бажанням виступає перед аудиторією, причому намагається, щоб його глядачами були дорослі;
 • з дивовижною легкістю передражнює чиїсь звички, пози, висловлювання;
 • пластична і відкрита всьому новому;
 • любить і розуміє значення гарного або характерного одягу.

(7 характерних ознак)

 

У дитини неабиякий інтелект, якщо вона:

 • добре розмірковує, ясно міркує, розуміє недоказане, висловлює причини і мотиви вчинків інших людей;
 • володіє доброю пам’яттю;
 • легко і швидко схоплює новий матеріал;
 • задає дуже багато продуманих і виправданих ситуацією запитань;
 • любить читати книги, причому за власною програмою, що на декілька років випереджує дошкільну або шкільну;
 • випереджає своїх однолітків з навчання, причому не обов’язково є відмінником, часто скаржиться, що їй нудно на заняттях;
 • значно краще і ширше своїх багатьох однолітків інформована про події і проблеми, що не торкаються її безпосередньо;
 • володіє почуттям власної гідності і здорового глузду, не по рокам розважлива і навіть обачлива;
 • все дуже добре сприймає, спостережлива, швидко, але не обов’язково гостро реагує на все нове і несподіване в житті.

(9 характерних ознак)

 

Не гнівайтесь на вашого пустуна – у нього спортивний талант:

 • він енергійний і весь час хоче рухатись;
 • він сміливий до безрозсудства і не боїться синців та гуль;
 • він майже завжди бере гору в бійках навкулачки або виграє в якій-небудь спортивній грі;
 • невідомо коли він встиг навчитися спритно вправлятись з ковзанами та лижами, м’ячами та ключкою;
 • краще за багатьох своїх однолітків фізично розвинений і координований у рухах, рухається легко, пластично, граціозно;
 • надає перевагу іграм, змаганням, навіть просто біганні перед книгами і спокійними розвагами;
 • здається, що він ніколи серйозно не втомлюється;
 • не має значення, чи цікавиться усіма видами спорту чи якимось одним, але у нього є свій герой спортсмен, якого він наслідує.

(8 характерних ознак)

 

У дитини літературний талант, якщо вона:

 • розповідаючи про що-небудь, уміє додержуватись вибраного сюжету, не втрачає основної думки;
 • любить фантазувати або імпровізувати на тему дійсної події, причому надає події щось нове та незвичне;
 • вибирає в своїх усних або письмових оповіданнях такі слова, які добре передають емоційний стан та почуття героїв сюжету;
 • зображує персонажів своїх фантазій живими та цікавими, з характерними людськими рисами;
 • любить насамперед писати оповідання, не боїться почати писати роман про власне життя.

(5 характерних ознак)

 

У дитини здібності до наукової роботи, якщо вона:

 • володіє явною здатністю до розуміння абстрактних уявлень, до узагальнень;
 • уміє чітко висловлювати чужу і власну думку або спостереження, причому нерідко записує їх не для того, щоб похвалитися, а для себе;
 • любить читати науково-популярну літературу, дорослі статті та книги, випереджаючи в цьому однолітків на декілька років, причому надає перевагу саме цій, а не розважальній літературі;
 • із задоволенням проводить час за створенням власних проектів, конструкцій, схем;
 • не журиться і ненадовго остигає до роботи, якщо його винахід або проект не підтримали або навіть висміяли.

(6 характерних ознак)

Учням початкових класів найчастіше властива загальна обдарованість.

Психолого –педагогічна наука виділяє 6 типів дитячої обдарованості:

а) академічна ( здатність навчатися успішно з усіх предметів);

б) інтелектуальна ( вміння думати, аналізувати, систематизувати );

в) творча (нестандартне мислення);

г) художня (музична, образотворча, сценічна );

д) соціальна ( лідерська; активна доброта дитини );

е) психомоторна (спортивна або рухова ).

 

ТЕСТ НА ВИЯВЛЕННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ

Правила проведення тесту

Уважно прочитайте кожне запитання.

Обведіть кружечком слово «Так», якщо ви погоджуєтеся з тим, що написано.

Обведіть кружечком слово «Ні», якщо з написаним не погоджуєтесь.

Так     Ні      1        Я люблю писати свої пісні.

Так    Ні      2        Я люблю гуляти сам.

Так    Ні      3        Мої тато і мама полюбляють гратися зі мною.

Так    Ні      4        Я ставлю чимало запитань.

Так     Ні      5        Скласти оповідання чи казку — безглузда справа.

Так     Ні      6        Мені подобається мати одного чи двох друзів.

Так     Ні      7        Я не заперечую, коли змінюються правила гри..

Так     Ні      Я маю кілька хороших ідей.

Так     Ні      9        Я люблю малювати.

Так    Ні      10       Я люблю речі, які складно виготовити.

Так     Ні      11       Сонечко на малюнку завжди має бути жовтого кольору.

Так    Ні      12       Мені більше подобається розмальовувати малюнки в книжці, ніж малювати їх самому.

Так    Ні      13       Легкі загадки — найцікавіші.

Так    Ні      14       Іноді тато з мамою займаються чимось разом зі мною.

Так    Ні      15       Я цікавлюсь новинками про тварин.

Так    Ні      16       Мій тато любить працювати по господарству, а я йому допомагаю

Так     Ні      17       Я не люблю, коли інші діти ставлять надто багато запитань.

Так    Ні      18       Нелегко знайти собі заняття, коли залишаюся сам.

Так    Ні      19       Мій тато вважає, що я загалом поводжуся правильно.

Так    Ні      20      Я люблю розповіді про далеке минуле.

Так    Ні      21       Я із задоволенням граю у старі ігри.

Так    Ні      22      Коли я хочу щось зробити, але мені складно, я відмовляюсь від  займаюсь чимось іншим.

Так    Ні      23      Я люблю гуляти з друзями, а сам — ні.

Підбиття підсумків:   

За кожну позитивну відповідь (обведене слово «Так») зараховується один бал, за обведене         слово «Ні» — 0 балів.

Увага. В пунктах 5,6,11,13,14,18,19,22,23, 24 оцінювання відбувається таким чином: замість  1 бала зараховують 0, а замість 0 балів — 1 бал. Це робиться тому, що у вказаних пунктах стверджується ознака, протилежна оціненій. Іншими словами, в цих пунктах за відповідь «Так» зараховується 0 балів, а за відповідь «Ні» — 1 бал.

Схильність дитини до творчості виявляється через: розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість, наполегливість. Нарешті,     суттєве значення мають умови в сім’ї дитини.

Проаналізуємо деякі з них.

 1. Розмаїття інтересів
  Підрахуємо загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 1,5,9,16,21. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження розмаїття інтересів дитини:

І ступінь — 0— 1 бал (погано виражені);

II ступінь — 2—3 бали (посередньо виражені);

III ступінь — 4—5 балів (добре виражені).

2.Незалежність    

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді      впливу дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає вираженню незалежності дитини:

І ступінь — О— 1 бал (погано виражена);

II ступінь — 2—3 бали (посередньо виражена);

ІІІ ступінь — 4—5 балів (добре виражена).

 1. Гнучкість, пристосування

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження зацікавленості дитини:-

І ступінь — 0—1 бал (погано виражена);
11ступінь — 1 бали (посередньо виражена);

ІІІ ступінь — 3 бали (добре виражена).

4.Наполегливість

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10,14,23. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження наполегливості дитини:

Іступінь — 0—1 бал (погано виражена);

Нступінь — 2 бали (посередньо виражена);

IIIступінь —3 бали (добре виражена).

5.Допитливість

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 4, 12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження допитливості дитини:

І ступінь —О—І бал (погано виражена);

ІІ  ступінь — 2 бали (посередньо виражена);

IIIступінь — 3 бали (добре виражена).

Відомості про сімейне оточення

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 3,15,17,20. Кількість набраних балів відповідає ступеню сприятливого сімейного оточення для розвитку творчих здібностей дитини:
І ступінь — 0—1 бал (погано виражена);

IIступінь — 2 — 3 бали (посередньовираже-на);

ІІІ  ступінь —4 бали (добре виражена).

Анкета для виявлення обдарованих дітей (вчителю)

Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні даній дитині:

 1. Має великий обсяг інформації.
 2. Багатий словниковий запас.
 3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.
 4. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
 5. Уміння робити висновки.
 6. Участь у розв’язуванні складних проблем.
 7. Уміння вловлювати складні ідеї.
 8. Чутливість до протиріч.
 9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.
 10. Аналіз ситуації.
 11. Уміння передбачити наслідки.
 12. Уміння міркувати.
 13. Використання ідей на практиці.
 14. Здатність до перетворень.
 15. Критичність мислення.
 16. Швидкість мислення.
 17. Багата уява.
 18. Гнучкість мислення.
 19. Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.
 20. Висока допитливість.

 

Тест «Не проґав вундеркінда!»

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнають­ся в ранньому віці, тому обов’язок батьків — виявити та розвинути приховані здібності та задатки.

У цьому може допомогти такий тест.

 1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:
 • самостійно — 7 балів;
 • за допомогою когось — 5 балів.
 • Читає багато книжок, причому досить швидко — 2 бали.
 • Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями — 2 бали.
 • Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читан­ня —1 бал.
 • Займається, зазвичай, за зачиненими дверима, а друзів має стар­ших за себе — 2 бали.
 • Розмовляє зі старшими на рівних — 2 бали.
 • Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут — 2 бали.
 • Має готові відповіді навіть на несподівані запитання — 1 бал.
 • Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (ска­жімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) — 2 бали.
 • Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, самостійно оцінює суспільні явища — 1 бал.
 • Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні впра­ви, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу —1 бал.
 • Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто — 2 бали.
 • Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни — 2 бали.
 • Любить складні ігри (шахи тощо), які потребують кмітли­вості — 1 бал.
 • У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшо­класники — 1 бал.
 • Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно —2 бали.
 • її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобу­дови й усім, що стосується давньої історії — 2 бали.
 • У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоп­лює матеріал та має власну думку з багатьох питань — 2 бали.
 • Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гар­монію — 2 бали.

Чи є ваша дитина «вундеркіндом» залежить від того, скільки балів вона отримає під час підрахунку. Слід врахувати, що об’єк­тивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви набрали від 10 до 13 балів — це свідчить про те, що ваша дитина мас певні здібності, а тому вам слід потурбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямувати розвиток її здібностей у потрібне русло.

 

Вищим рівнем прояву обдарованості є талант, а найвищим – геніальність.

Однак, завжди необхідно пам’ятати, що проблема виявлення обдарованих дітей має яскраво виражений етичний аспект. Так, як мова йде про долю людини, то оцінка дитини як обдарованої чи ні не  може стати самоціллю. Нав’язування ярликів типу „обдарований” чи „посередній” неприпустиме, адже несе небезпеку негативного впливу на розвиток особистості дитини. Тому, до проблеми виявлення обдарованих дітей слід підходити дуже обережно і виважено.

 До навчання обдарованих дітей ставляться такі вимоги:

1.Вчити дітей вчитись самостійно.

 1. Обдарованих дітей навчати по індивідуальних програмах.

3.Розвивати природні здібності дитини.

4.Сформувати продуктивне мислення.

5.Вчити застосовувати знання.

 1. Вчити жити серед людей.

При роботі з обдарованими дітьми навчально–виховний процес повинен бути особистісно-орієнтований.

Наведемо пам’ятку вчителю щодо реалізації особистісно–орієнтованого підходу.

 • Особистісно-орієнтований підхід у навчанні і вихованні ґрунтується на сприйнятті індивідуальності, самоцінності дитини як носія суб’єктивного досвіду, який у нього складається з перших днів його життя. Учень має право на особистий шлях розвитку, вибір засобів навчальної діяльності у межах її цілей.
 • Вчитель, ставлячись до учня як до особистості, надає йому змогу саморозвиватись та самореалізовуватись, враховує його можливості, здібності, особливості. Взаємодія між ними має відбуватись на основі єдності позицій, бажань, а не вимушеного спілкування.
 • Завдання вчителя полягає, передусім, у тому, щоб максимально активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців, щоб вони могли самі успішно впоратись з різноманітними навчально-виховними, а в подальшому – виробничими проблемами.
 • Особистість педагога — лише передумова формування вихованця. Трансляція його позитивних якостей відбувається лише тоді, коли він, встановлюючи зв’язки з дітьми, створює і збагачує їхній досвід емоційних переживань.
 • Якщо учитель ставитиметься до учня без справжнього інтересу і поваги, у того не буде жодних підстав сприймати себе як особистість.
 • Щоб зрозуміти учня, його думки, почуття, вчинки, треба брати емоційну участь у взаєминах з ним, навчитись відчувати до нього постійний інтерес.
 • Якщо учень не сприймає дій вчителя (способів впливу) щодо його, то це означає лише одне: ці дії не відповідають особистим особливостям учня.
 • Якщо необхідно висловити зауваження учневі, то зробити це слід дружелюбно і з повагою до нього. Несхвалення поведінкової ситуації учня втратить негативний ефект.
 • Якщо виник конфлікт з учнем, не треба шукати способів будь-як утвердити свою правоту. Слід віднаходити взаємоприйнятні шляхи його розв’язання.
 • У батьках своїх учнів вчитель вбачає однодумців і спільників. Добитись професійного успіху він може лише узгоджуючи свої дії з їхніми.

Завдання , які добирає вчитель до уроку, повинні бути напрямлені на розвиток здібностей учнів. Широкі можливості дають також індивідуальні заняття, курси за вибором, гуртки. Сприяє розвитку творчих здібностей учнів початкових класів участь у предметних олімпіадах , Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах .

2 167 переглядів

Залишити відповідь

Увійти за допомогою: